top of page

Project Name:

ตรรกะศรีวรา

Description:

คอนโดมิเนียม สูง 7 ชั้น
- โครงการ ตรรกะศรีวรา
- พื้นที่โครงการ 2-1-20 ไร่
- 208 ยูนิต
- งานทาสีประตูไม้
- งานทาสีจราจร

ตรรกะศรีวรา

bottom of page