top of page

Project Name:

ตึกช่อง 3

Description:

ตึกช่อง 3 (พระราม 4)

● สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 - อาคาร (พระราม 4 )
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน, งานทาสีจราจร, งานทาสีประตูไม้

ตึกช่อง 3

bottom of page