top of page

Project Name:

ธนากร

Description:

โรงงาน ธนากร

● บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด พระประแดง
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก, งานพื้นอีพ็อกซี่ , งานระบบสีอุตสาหกรรม

ธนากร

bottom of page