top of page

Project Name:

บ้านคุณพิชัย

Description:

บ้านเย็นอากาศ บ้านพักอาศัย 3 ชั้น
- งานทาสีภายนอกตัวบ้าน ผนังภายนอก, ไม้เชิงชาย, บัวปูนหล่อ, โครงเหล็กวางแอร์, ประตูไม้, หน้าต่างไม้,
- งานทาสีโรงรถและรั้วบ้าน ผนังคอนกรีต, ผนังไม้ระแนง, จั่วหลังคา(ไม้จริง), ประตูรางเลื่อน, เชิงชาย, ประตูไม้, หน้าต่างไม้

บ้านคุณพิชัย

bottom of page