top of page

Project Name:

บ้านวรจักร

Description:

งานบ้านวรจักร

● บ้านพักอาศัย 3 ชั้น จำนวน 3 คูหา
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก, งานทาสีกันซึม, งานสกิมผิวปูน , งานทาสีไม้, งานพื้นไม้ปาร์เก้

บ้านวรจักร

bottom of page