top of page

Project Name:

บ้านสีวลี ปิ่นเกล้า-สาทร

Description:

บ้านพักอาศัย 2 ชั้น บ้านสีวลี ปิ่นเกล้า-สาทร
-งานทาสีภายนอก ผนัง, ฝ้าเพดานฉาบเรียบ, ฝ้าระแนง, ไม้เชิงชาย, บัวปูนหล่อ, บัวปีกนก, เหล็กระเบียง
-งานทาสีภายใน ผนัง, ฝ้าเพดาน, บันไดไม้, ประตู, บัวเชิงผนัง
-งานสกิมผนัง
-งานทาสีหลังคา
-งานทาสีรั้ว รั้วเหล็ก, รั้วไม้, ประตูเหล็ก

บ้านสีวลี ปิ่นเกล้า-สาทร

bottom of page