top of page

Project Name:

บ้านอัมพวา

Description:

- บ้านคุณสุภวรรณ ล่ำซำ
- บ้านพักอาศัย (บ้านไม้)
- งานทาสีบ้านพักอาศัย คุณสุภวรรณ ล่ำซำ
- งานติดตั้งรื้อถอนตาข่ายกันนก (เพิ่มเติม)
- งานรื้อถอนและปูไม้แดงใหม่ภายนอกระเบียงอาคารรับรอง

บ้านอัมพวา

bottom of page