top of page

Project Name:

ปทุมธานี บริวเวอรี่

Description:

งานทาสี บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด
- งานทาสีป้ายและรั้วกำแพงด้านหน้า
- งานทาสีห้องพยาบาล
- งานทาสีห้องเก็บเศษวัสดุ
- งานทาสีกำแพงกั้นน้ำด้านหลังบริษัท

ปทุมธานี บริวเวอรี่

bottom of page