top of page

Project Name:

พันนาศรีวรา

Description:

- พันนา ศรีวรา
- ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
- ลักษณะเป็นทาวน์โฮม 4.5 ชั้น
- งานทาสีงานทาสีภายนอกและภายใน
- งานทาสีพ่นประตู
- งานเก็บรอยหลงบรูดภายในตามด รอยร้าวภายหลังหลังทาสี

พันนาศรีวรา

bottom of page