top of page

Project Name:

มหาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี

Description:

ม. พระจอมเกล้าธนบุรี

● มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
● งานทาสีน้ำภายใน, งานทาสีเฟอร์นิเจอร์, งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก

มหาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี

bottom of page