top of page

Project Name:

อาคารควบคุมระบบทำความเย็น Plant 3

Description:

อาคารควบคุมระบบทำความเย็น Plant 3 โรงงาน CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- งานทำความสะอาดพื้นผิวพร้อมซ่อมรอยแตกร้าว
- งานทาสีภายนอก

อาคารควบคุมระบบทำความเย็น Plant 3

bottom of page