top of page

Project Name:

อาคารทรัพย์สิน

Description:

อาคารทรัพย์สิน โรงงาน CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- งานทำความสะอาดพื้นผิวพร้อมซ่อมรอยแตกร้าว
- งานทาสีภายนอก

อาคารทรัพย์สิน

bottom of page