top of page

Project Name:

อาคาร 5

Description:

อาคาร 5 โรงงาน CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- งานทำความสะอาดพื้นผิวพร้อมซ่อมรอยแตกร้าว
- งานทาสีภายนอก

อาคาร 5

bottom of page