top of page

Project Name:

อาคาร 6 ชั้น พีน่าเฮาส์

Description:

อาคาร 6 ชั้น พีน่าเฮาส์
-งานเก็บโป๊วรอยแตกร้าว
-งานทำความสะอาดกระจก
-งานทาสีภายนอกรอบอาคาร
-งานซ่อมแซมซิลิโคน
-งานซ่อมแซมหลังคาบางส่วน
-งานทาสีรั้วกำแพง และประตู

อาคาร 6 ชั้น พีน่าเฮาส์

bottom of page