top of page

Project Name:

อาคาร Plant 3

Description:

อาคาร Plant 3 โรงงาน CPRAM (ลาดหลุมแก้ว)
- งานทำความสะอาดพื้นผิวพร้อมซ่อมรอยแตกร้าว
- งานทาสีภายนอก

อาคาร Plant 3

bottom of page