top of page

Project Name:

โครงการ I.P. ONE DEPOT WEST

Description:

โครงการ I.P. ONE DEPOT WEST
งานทาสีอาคารเก็บบรรจุภัณฑ์ (คลังสินค้า) มีชั้นลอย
- งานทาสีผนังภายใน
- งานทาสีผนังภายนอก
- งานทาสีฝ้าเพดาน , ฝ้ายิปซั่มบอร์ด , ฝ้าซีเมนต์บอร์ด
- งานตีเส้นจราจร สีเหลือง , สีขาว
- งานที่โครงเหล็ก

โครงการ I.P. ONE DEPOT WEST

bottom of page