top of page

Project Name:

Emabassy USA

Description:

Embassy USA

● สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ( Embassy of the United States ) – อาคาร ถนน วิทยุ
● งานกันซึมน้ำรั่ว,งานทาสีภายนอก

Emabassy USA

bottom of page