top of page

Project Name:

Greenspot

Description:

Greenspot

● อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท กรีนสปอต ( ประเทศ ) จำกัด บางกะปิ
● พื้นที่รวมทั้งหมด 11,855 ตร.ม
● งานทาสีน้ำภายนอกภายใน

Greenspot

bottom of page