top of page

Project Name:

Gulf

Description:

Gulf ฉะเชิงเทรา

● Gulf JP NNK Co., Ltd - โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ฉะเชิงเทรา
● งานทาสีน้ำภายนอก, งานซ่อมแซมผิวปูน

Gulf

bottom of page