top of page

Project Name:

Thai Beverage

Description:

Thai Beverage ลำปาง

● ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค ลำปาง ไทยเบฟเวอเรจ - โกดัง
● งานทาสีน้ำภายนอกและภายใน , งานทาสีน้ำมันโครงเหล็ก, งานทาสีจราจร,งานทาสีประตูและหน้าต่างไม้

Thai Beverage

bottom of page