top of page

Project Name:

Thai Glass

Description:

บริษัท อุสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

-งานทาสีถังน้ำ Supply 400,000 ลิตร
-งานทำความสะอาดพื้นผิว , ลอกสี

Thai Glass

bottom of page